O projektu

Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu

Projekt je podpořený Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód projektu: DF13P01OVV018.

Pětiletý projekt „Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“ má za sebou druhý rok řešení ( od 2013) a jeho cílem je realizace výzkumu a dokumentace vybraných panelových sídlišť v ČR, postižení historických, kulturních a sociálních aspektů při percepci těchto celků v minulosti i přítomnosti a vytvoření edukačních modelů k jejich prezentaci.

Panelová sídliště jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví, protože odrážejí významné urbanistické a architektonické principy poválečného modernismu a tvoří tak svébytnou paralelu k obytným komplexům budovaným po druhé světové válce na Západě. Přestože na nich dnes žijí více než tři milióny obyvatel ČR, je zhodnocení jejich významu zcela nedostatečné.

Projekt představuje specifické hodnoty významných panelových sídlišť, což je předpokladem pro identifikaci s nimi a následnou participaci na jejich dalším vývoji. Projekt přispívá k ochraně a využití ojedinělého a dosud přehlíženého architektonického a urbanistického dědictví ve městech různých regionů ČR a k začlenění této problematiky do všech stupňů vzdělávacího procesu.

Na základě vyhodnocení dat, získaných v průběhu heuristické fáze, která bude probíhat průběžně až do roku 2015, vznikne databáze těchto celků, jež bude podkladem k vytvoření specializované mapy panelových sídlišť v ČR s informacemi o vybraných celcích z hlediska historie, architektury, urbanismu, sociologie a dějin umění.

Hlavním výstupem směrem k veřejnosti bude tříměsíční výstava v Praze, rok 2017, a série regionálních prezentací ve třinácti krajských městech ČR, 2014 - 2016. Výstavy budou doprovázet tři odborné knihy k tématu (2 v češtině a 1 v angličtině) a edukativní programy diferencované podle věkové struktury cílových skupin.

Dalším výstupem bude série článků publikovaných v našich i zahraničních odborných periodikách. Hlavním výstupem projektu bude ovšem vypracování certifikované metodiky jednak k ochraně těchto celků a možnostem jejich dalšího rozvoje a jednak k edukativnímu postupu, který umožní zpřístupnit široké veřejnosti specifického genia loci těchto lokalit.